QD-dieu-chinh-luong-thuoc-no-trong-mot-lan-no.pdf

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/ad223ad9-de58-4432-8ba7-c4faf6ac3a0a/resource/27adfeca-11a4-4d03-8241-3a705b50717f/download/qd-dieu-chinh-luong-thuoc-no-trong-mot-lan-no.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Kết quả giải quyết TTHC của các tổ chức cá nhân trong lĩnh vực quản lý VLN Công nghiệp

Nguồn: Vật liệu nổ công nghiệp

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 10 5, 2022
Metadata last updated Tháng 10 5, 2022
Được tạo ra Tháng 10 5, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
id27adfeca-11a4-4d03-8241-3a705b50717f
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package idad223ad9-de58-4432-8ba7-c4faf6ac3a0a
position10
revision id6406de1e-1ddb-41d7-b081-1514fbd0ee66
size563 KiB
stateactive
url typeupload