Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 ...

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/3b74a344-b94d-4fc4-a646-c477337796aa/resource/af7cfe74-894d-40ed-9562-073e9c224d59/download/ke-hoach-chuyen-doi-so-giai-doan-2022-2025-dinh-huong-2030.pdf

Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 của Sở Công Thương

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 11 3, 2022
Metadata last updated Tháng 11 3, 2022
Được tạo ra Tháng 11 3, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
idaf7cfe74-894d-40ed-9562-073e9c224d59
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package id3b74a344-b94d-4fc4-a646-c477337796aa
position1
revision id5ecf1b1c-c420-4380-9777-491bdeee63ad
size318,1 KiB
stateactive
url typeupload