thong-tu-02-2017-tt-vpcp-Huong dan nghiep vu ...

Địa chỉ: http://csdlquangbinh.etix.vn/dataset/373fb72b-0df4-44f6-a672-3bae5fff45c9/resource/3042f810-d8d8-4b22-b085-f459b543e742/download/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-huong-dan-nghiep-vu-kstthc.pdf

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Data last updated Tháng 10 6, 2022
Metadata last updated Tháng 10 6, 2022
Được tạo ra Tháng 10 6, 2022
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
createdHơn 1 vài năm trước
formatPDF
id3042f810-d8d8-4b22-b085-f459b543e742
last modifiedHơn 1 vài năm trước
mimetypeapplication/pdf
package id373fb72b-0df4-44f6-a672-3bae5fff45c9
position2
revision id93773027-6109-4600-8b20-9ec9ba2d25e8
size6,5 MiB
stateactive
url typeupload