Các văn bản về Kiểm soát TTHC

Tập hợp các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát TTHC của TW và địa phương

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Lê Công Vượng
Người bảo dưỡng Lê Công Vượng
Last Updated Tháng 11 3, 2022, 09:31 (ICT)
Được tạo ra Tháng 10 6, 2022, 08:58 (ICT)