1 số bộ dữ liệu tìm thấy

Giấy phép: Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ) Tổ chức: Văn phòng

Kết quả lọc
  • Chương trình công tác Quý

    Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2022, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện...