Phòng Quản lý Kỹ Thuật - Năng lượng

Thực hiện công tác quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch thủy điện của Quốc gia có liên quan đến địa bàn tỉnh Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện, về quản lý chất lượng công trình điện. Theo dõi, thống kê, báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành điện theo quy định; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực; sát hạch, cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho đơn vị điện lực theo định kỳ;